Bohusläns Advokatbyrå AB

Bohusläns Advokatbyrå AB ägs och drivs av Stefan Andersson byrån grundades 2014.

 Utbildning:

 

2012 Styrelseakademin certifiering för styrelsearbete

2011 Europeisk miljörätt (15 poäng)

2009 Advokatexamen

2008 Cambridgeexamen i Legal English (ILEC)

2004 Ledarutbildning (5 poäng

1997 Projektledning (5 poäng)

1995 Datalogi (5 poäng)

1992 Jur.kand (påbyggnad 30 poäng)

1985 Företags och förvaltningsjuridisk linje (160 poäng)

1977 Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje

Referenser:

2014- Bohusläns Advokatbyrå

2007-2013 Rosengrens advokatbyrå (advokat)

1999-2007 Uddevalla kommun (stadssekreterare, stadsjurist)

1999 Uddevalla kommun (adm.chef/jurist)

1989 Karlstads kommun (stadsnotarie)

1986 Melleruds kommun (utredningssekreterare)

1985 Ramborghs Advokatbyrå (bitr jurist)

 

Profession:

 Inriktning på fastighets- och miljörätt. Notarius Publicus

Specialist:

Juridiska ärenden inom fastighetsrätt

Som ombud i fastighetsrättsliga ärenden företrätt såväl privatpersoner, svenska företag och kommuner vid tvist inför domstolar och avtalsförhandlingar. Arbetet har innefattat upprättande av rättsutredningar och ansökningshandlingar i planärenden, strandskyddsfrågor, servitutsärenden, expropriationsärenden, bygglovfrågor, vindkraftsetableringar och intrångsersättning. Föredragshållare i såväl gamla som nya Plan- och bygglagen.

 

Juridiska ärenden inom miljörätt

Ombud i miljörättsliga ärenden företrätt såväl privatpersoner, svenska företag och kommuner vid tvist inför domstolar och avtalsförhandlingar. Arbetet har innefattat upprättande av rättsutredningar avseende förorenad mark, förelägganden om efterbehandlingsåtgärder, miljöskadeärenden, miljösanktionsavgifter och miljötillstånd. Ansvarig handledare i samtliga avsnitt i den statliga miljöbalksutbildningen.

 Språk:

Engelska (tyska, franska).